Правилници

 

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи
Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи
Правилник о цени услуга средње школе
Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи
Правилник о оцењивању ученика у средњој школи
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
Правилник о јавним исправама које издаје средња школа
Правилник о стручно педагошком надзору

Правилник о школском календару за школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2013/2014. годину

Правилник о школском календару за школе са седиштем на територији централне Србије за школску 2013/2014. годину
Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи
Правилник о програму рада стручних сарадника у основној школи
Правилник о извођењу екскурзија
Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у основној школи
Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
Правилник о врсти стручне спреме васпитача и стручних сарадника у дому ученика
Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју
Правилник о програму васпитног рада у домовима ученика средњих школа републике Србије

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе

Правилник о упису ученика у средњу школу
Правилник о полагању стручног испита приправника наставника, стручних сарадника и васпитача
Правилник о полагању стручног испита за секретара установе
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника