Закони и прописи

 

Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о предшколском васпитању и образовању
Закон о основној школи
Закон о средњој школи

Закон о високом образовању

Закон o ученичком и студентском стандарду
Закон о уџбеницима и другим наставним средствима
Oпшти колективни уговор
Посебан колективни уговор за запослене у основновним и средњим школама и домовима ученика
Закон о штрајку
Уредба о коефицијентима
Закон о државним службеницима
Закон о општем управном поступку
Закон о друштвеној бризи о деци
Закон о евиденцијама у области рада
Устав Републике Србије
Закон о расподели трансферних средстава из буџета РС за 2006
Закон о расподели трансферних средстава из буџета РС за 2005
Закон П И О
Закон о раду
Закон о безбедности и здрављу на раду

Закон о социјално-економском савету

Закон о мирном решавању радних спорова
Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица
Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама
Породични закон

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Приручник за самовредновање и вредновање рада школе
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
Закон о одговорности за кршење људских права

Закон о заштити животне средине

Закон о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе

Закон о санитарном надзору
Закон о здравственом осигурању
Закон о здравственој заштити
Закон о заштити потрошача
Кривични законик
Закон о електронском документу
Закон о електронском потпису

Законо јавном реду и миру

Закон о јавном информисању

Закон о прекршајима
Закон о водама
Закон о забрани пушења
Закон о путним исправама
Закон о личној карти
Закон о локалној самоуправи

 

Закон о заштити животне средине