Јавни позив

 

Ј А В Н И  П О З И В

Дана 13. 05. 2009. године упућен је захтев господину директору да се започну преговори за потписивање Колективног уговора код послодавца ( Уговора ). Истовремено је предлог Уговора прослеђен и СО „Нови синдикат Техноарт Београд“ чиме је индиректно упућен позив да и Ви у складу са законом учествују у тим преговорима. Предходно је упућена усмена иницијатива да се разговара на тему Уговора на коју нажалост нисмо добили усмени одговор већ после двадест дана Обавештење окачено на огласну таблу од 02. 06. 2009.

Овакав начин преговарања није својствен озбиљним синдикалним организацијама. Сматрајући да нисмо најбоље схваћени овим путем још једном упућујемо јавни позив СО „Нови синдикат Техноарт Београд“ да се и Ви у складу са законом укључе у преговоре. Наравно Ваше законско право је такође, да у преговорима и не учествују, ако се за то одлуче. Искрено се надамо да ће Ваша одлука бити у интересу чланства и да би Ваше учествовање допринело прављењу квалитетнијег Уговора за све запослене у Школи.

Обавештење од 02. 06. 2009. године сматрамо као „дечију болест новорођенчета које још није научило да чита“ јер да сте проучили Закон о раду свакако не би предлагали нешто што је у сваком случају у тоталној супротности са њим. Ево извода из закона који су кључни за преговарање и закључивање колективног уговора:

Члан 247.

Колективни уговор код послодавца за јавна предузећа и јавне службе закључују оснивач, односно орган који он овласти, репрезентативни синдикат код послодавца и послодавац. У име послодавца колективни уговор потписује директор.

Члан 249.

Ако ниједан од синдиката, односно ниједно од удружења послодаваца, не испуњава услове репрезентативности у смислу овог закона, синдикати односно удружења послодаваца могу закључити споразум о удруживању, ради испуњења услова репрезентативности утврђених овим законом и учествовања у закључивању колективног уговора.

Члан 251.

(1) Ако у закључивању колективног уговора учествује више репрезентативних синдиката или репрезентативних удружења послодаваца, односно синдикати или удружења послодаваца који су закључили споразум о удруживању из члана 249. овог закона, образује се одбор за преговоре.
(2) Чланове одбора из става 1. овог члана одређују синдикати, односно удружења послодаваца, сразмерно броју чланова.

Члан 252.

У поступку преговарања ради закључивања колективног уговора код послодавца репрезентативни синдикат је дужан да сарађује са синдикатом у који је учлањено најмање 10% запослених код послодавца, ради изражавања интереса запослених који су учлањени у тај синдикат.

Члан 253.

Представници синдиката и послодаваца, односно удружења послодаваца, који учествују у преговарању за закључивање колективног уговора и закључују колективни уговор морају да имају овлашћење својих органа.

Члан 254.

(1) Учесници у закључивању колективног уговора дужни су да преговарају.
(2) Ако се у току преговора не постигне сагласност за закључивање колективног уговора у року од 45 дана од дана започињања преговора, учесници могу да образују арбитражу за решавање спорних питања.
(3) За делатности од општег интереса, спорови у закључивању, измени и допуни и примени колективних уговора решавају се у складу са законом.

Члан 255.

(1) Састав, начин рада и дејство одлуке арбитраже споразумно утврђују учесници у закључивању колективног уговора.

(2) Рок за доношење одлуке не може бити дужи од 15 дана од дана образовања арбитраже.

Београд 05. 06. 2009. године


Приложенa документa

Предлог Колективног уговора код послодавца
Допис директору од 13. 05. 2009.
Допис директора од 20. 05. 2009.
Допис директору од 25. 05. 2009.
Обавештење Новог синдиката
Јавни позив