Видео записи

 

СОР "ТЕХНОАРТ БЕОГРАД"


Олимпијада...

Састанак...

 

ОКО магазин - Преслишавање школства

 

ГХМШ „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ" 7.2.2012.

Извршни одбор

СЕДИШТЕ:

    Београд, Светог Николе 39
    тел.: 011/2415-556
    факс: 011/2415-534
    e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕДСЕДНИК:

    БОБАН МАРИЋ
    моб.: 065/944-24-54
    e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

СЕКРЕТАР:

    БОБАН ЈОВАНОВИЋ
    e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ЧЛАНОВИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА:

    ДУШАНКА КОЈИЋ
    e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

    ГОРАН ЂОРЂЕВИЋ
    e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

    ДУШАН ТОДОРОВИЋ
    e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Организација

-

Статут

СТАТУТ
СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДНИКА „ТЕХНОАРТ БЕОГРАД“ ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ

ЧЛАН 1.

Назив синдикалне организације је: Синдикална организација радника „Техноарт Београд“ школа за машинство и уметничке занате (у даљем тексту СОР „Техноарт Београд“).
Седиште синдикалне организације је у Београду – Светог Николе 39.

ЧЛАН 2.

СОР „Техноарт Београд“ је недржавна, непрофитна, нестраначка и самостална организација запослених у „Техноарт Београд“ школи за машинство и уметничке занате.

ЧЛАН 3.

СОР „Техноарт Београд“ самостално обавља своју делатност у складу са програмским, статутарним и другим актима. Ради успешнијег остваривања својих програмских циљева и задатака СОР „Техноарт Београд“ може се удруживати са другим синдикалним организацијама.


ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА

ЧЛАН 4.

Чланство у СОР „Техноарт Београд“ заснива се на добровољности.
Својство члана стиче се учлањењем у СОР „Техноарт Београд“.
Учлањење се врши на основу слободно изражене воље и прихватања Статута и програма СОР „Техноарт Београд“ - попуњавањем приступнице.

ЧЛАН 5.

СОР „Техноарт Београд“ оснoванa je ради заштите права и унапређивања професионалних интереса својих чланова код:

• Политике запошљавања и сигурности рада,

• Давања бесплатне правне помоћи и заступања у заштити права из рада и по основу рада,

• Остваривања права на услове и заштиту на раду утврђених Законом и Колективним уговором,

• Заштити права када привремено или трајно престане потреба за његовим радом због техничко – технолошких, организационих и власничких промена,

• Стамбене политике,

• Социјалног осигурања,

• Политике унапређивања услова рада, специјализације, усавршавања и слично,

• Политике стварања адекватних социјално – економских услова за несметано, квалитетно и професионално обављање радних обавеза,

• Коришћења помоћи из синдикалних фондова,

• Помоћ у остваривању слобода и права у синдикалном организовању и деловању, и

• У другим допуштеним случајевима.

ЧЛАН 6.

Чланство у СОР „Техноарт Београд“  престаје иступањем и искључивањем.

Захтев за иступање члан подноси Извршном одбору СОР „Техноарт Београд“ (у даљем тексту ИО).

Уколико ИО не донесе одлуку, по захтеву члана за иступањем, чланство у СОР „Техноарт Београд“ престаје по истеку три месеца од подношења захтева за иступање.

Члан се искључује из СОР „Техноарт Београд“  због неплаћања чланарине и теже повреде Статута којима се наноси штета СОР „Техноарт Београд“. Одлуку о искључењу доноси ИО.

Члан има право жалбе Скупштини СОР „Техноарт Београд“, на одлуку о искључењу у складу са Статутом СОР „Техноарт Београд“.

Даном коначности одлуке о иступању и искључењу, члану престају сва права и обавезе утврђене Статутом СОР „Техноарт Београд“.


СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

ЧЛАН 7.

СОР „Техноарт Београд“ ангажује се на остваривању права радника из рада и по основу рада утврђених законима и колективним уговорима. Посебно на:

• Закључивању и примени Појединачног колективног уговора,

• Остваривању зарада на нивоу утврђене цене рада,

• Унапређењу услова рада и заштите на раду, заштита права радника у оквиру организационих, техничко – технолошких и власничких промена школе и остваривања права радника за чијим радом је престала потреба,

• Организовању и унапређењу рекреативног и других видова одмора,

• Оспособљавању чланова и активности за остваривање права и дужности и улоге СОР „Техноарт Београд“, и

• Јачању материјално – финансијске основе СОР „Техноарт Београд“.

ЧЛАН 8.

Органи СОР „Техноарт Београд“ су:

• Скупштина,

• Извршни одбор,

• Председник, и

• Надзорни одбор.

СКУПШТИНА

ЧЛАН 9.

Скупштина је највиши орган СОР „Техноарт Београд“. Сачињавају је сви чланови синдикалне организације.

ЧЛАН 10.

Кворум за рад Скупштине чини више од половине свих чланова. Одлуке Скупштине су пуноважне ако су донете већином гласова присутних чланова.

У случају усвајања или допуњавања Статута или других општих аката или доношења одлуке о споровима, кворум чини више од две трећине чланова Скупштине, а одлуке су пуноважне ако за њих гласа више од половине свих чланова Скупштине.

По појединим питањима ИО може организовати писано изјашњавање чланова СОР „Техноарт Београд“. Ставови и одлуке за које се на тај начин изјасни више од половине чланова СОР „Техноарт Београд“, сматраће се ставовима и одлукама Скупштине.

У изузетним случајевима члан СОР „Техноарт Београд“ може се изјашњавати писмом или коришћењем других средстава телекомуникације уколико се на тај начин може утврдити веродостојност исказане воље.

ЧЛАН 11.

Скупштину сазива председник СОР „Техноарт Београд“ (у даљем тексту председник).

Редовна Скупштина одржава се једном годишње.

Ванредна Скупштина се сазива на предлог најмање трећине чланова Скупштине, на предлог ИО или Надзорног одбора.

Скупштина доноси Пословник о свом раду.

ЧЛАН 12.

Скупштина као највиши орган СОР „Техноарт Београд“:

• Усваја програмска и статутарна документа и њихове измене и допуне,

• Утврђује опште правце синдикалне политике и деловања,

• Бира и разрешава председника, чланове ИО и Надзорног одбора,

• Усваја завршни рачун,

• Оцењује рад извршних органа,

• Разматра извештаје о раду ИО и Надзорног одбора.

ЧЛАН 13.

У радном председништву Скупштине, поред председавајућег, седи председавајући претходне седнице Скупштине и председник.

У случају да председавајући претходне седнице Скупштине није у могућности да присуствује, чланови Скупштине бирају друго лице у радно председништво.

ЧЛАН 14.

Између две седнице Скупштине све послове обавља ИО.

ИЗВРШНИ ОДБОР

ЧЛАН 15.

ИО је извршни орган Скупштине.

ИО чине председник и четири члана.

Мандат чланова ИО траје две године.

ЧЛАН 16.

Кворум за рад ИО чини више од половине чланова. Одлуке ИО су пуноважне ако су донете већином гласова присутних чланова.

У случају доношења одлуке о ступању у штрајк, кворум чини више од две трећине чланова ИО, а одлука је пуноважна уколико за њу гласа више од половине свих чланова ИО.

У изузетним случајевима члан ИО може се изјашњавати писмом или коришћењем других средстава телекомуникације уколико се на тај начин може утврдити веродостојност исказане воље.

ЧЛАН 17.

Седнице ИО сазива по потреби председник.
Седница ИО мора се сазвати ако то захтева већина чланова ИО, Надзорни одбор и трећина чланства СОР „Техноарт Београд“.

Уз предлог сазивања седнице предлаже се и дневни ред.

Уколико председник не закаже седницу у року од 7. дана од дана примљеног предлога, предлагачи могу у наредних 15. дана да сазову седницу ИО.

ИО доноси Пословник о свом раду.

ЧЛАН 18.

Задатак ИО је да:

• Утврђује изглед печата и логотипа,

• Припрема предлог Статута и других општих аката,

• Предлаже Скупштини опште правце синдикапне политике и деловања,

• Именује чланове преговарачких група,

• Утврђује платформу за преговоре,

• Подноси Скупштини извештај о раду,

• Припрема и сазива Скупштину,

• Остварује програмске задатке између два заседања Скупштине,

• Обавља и друге неодложне и неопходне послове из делатности Скупштине између два заседања Скупштине.

ЧЛАН 19.

ИО из свог састава бира секретара и може именовати поверенике за основне области деловања.

ПРЕДСЕДНИК

ЧЛАН 20.

Председника бира Скупштина на период од две године.

Скупштина може разрешити председника и пре истека периода на који је изабран.

У складу са прописима, одлукама и упутствима ИО, председник заступа СОР „Техноарт Београд“ у правном промету.

ЧЛАН 21.

Председник СОР „Техноарт Београд“:

• Сазива седнице Скупштине и ИО и усмерава активност СОР „Техноарт Београд“ и ИО на остваривање и заштиту права чланства,

• Координира рад на реализацији ставова и одлука СОР „Техноарт Београд“ и ИО,

• Представља и заступа раднике у преговорима са пословодним и другим органима управљања,

• Ангажује се на остваривању права радника из Колективног уговора,

• Обраћа се за правну помоћ у случају кршења тих права, посебно из радног односа зарада и накнада и услова рада и штете на раду,

• Покреће иницијативе и даје предлоге органима СОР „Техноарт Београд“, на заштити права и интереса радника ангажује се на спровођењу активности које се воде,

• Информише раднике о преговорима са пословодним органом, као и преговорима органа Синдиката са државним органима,

• Упознаје чланство са садржајем Колективног уговора, донетим законима и другим актима који одређују њихов материјални и социјални положај, и

• Учествује у раду Школског одбора када се одлучује о питањима из домена рада СОР „Техноарт Београд“ и остваривања и заштите права чланова.

СЕКРЕТАР

ЧЛАН 22.

Секретар ИО организује активност и непосредно се ангажује на припреми седница ИО у спровођењу ставова и одлука које ИО доноси, координира рад чланова ИО и повереника, обавља и друге послове које му повери ИО и председник и замењује председника за време одсуства.

ПОВЕРЕНИК

ЧЛАН 23.

Повереник у ИО задужује се за остваривање задатака из надлежности ИО у одређеној области деловања СОР „Техноарт Београд“.
Повереник прати стање и проблеме у остваривању и заштити права чланова предлаже ИО заузимање ставова и одлука и покретање акција у одређеној области деловања и непосредно се ангажује на њиховој реализацији.


НАДЗОРНИ ОДБОР


ЧЛАН 24.

Надзорни одбор броји три члана и стара се о законитости рада СОР „Техноарт Београд“, надзире делатност органа СОР „Техноарт Београд“, и подноси Скупштини извештај о свом раду.

Надзорни одбор доноси Пословник о свом раду.

ЧЛАН 25.

Надзорни одбор:

• Врши надзор над финансијским и материјалним пословањем и руковођењем имовином СОР „Техноарт Београд“,

• Анализира усклађеност трошења средстава са програмском активношћу СОР „Техноарт Београд“,

• Остварује увид у расподелу и коришћење средстава,

• Оцењује ваљаност донетих одлука и оправданост трошења средстава,

• Стара се о правилном извршавању плана прихода и расхода, и

• Предлаже мере за спровођење политике финансирања и рационалну употребу средстава СОР „Техноарт Београд“.

ЧЛАН 26.

Надзорни одбор врши преглед материјално - финансијског пословања по потреби, на захтев једне трећине чланова СОР „Техноарт Београд“, ИО и органа Синдиката.

Надзорни одбор дужан је да најмање једном годишње упозна Скупштину СОР „Техноарт Београд“ са резултатима прегледа финансијског и материјалног пословања и својим мишљењем.


ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ


ЧЛАН 27.

Најмање једном у две године одржава се Изборна Скупштина СОР „Техноарт Београд“.
СОР „Техноарт Београд“ на Изборној Скупштини разматра и усваја Извештај о раду, Извештај о материјално - финансијском пословању, Програм рада, План прихода и расхода и Правила о организовању, бира председника и чланове ИО и Надзорног одбора.

ЧЛАН 28.

Евидентирање и утврђивање предлога кандидата за председника и чланове ИО и Надзорног одбора врши се јавно.

ЧЛАН 29.

Избор председника и чланова ИО и Надзорног одбора врши се на основу предлагања већег броја кандидата од броја који се бира тајним гласањем.

ЧЛАН 30.

За председника и чланове ИО и Надзорног одбора изабран је онај кандидат који добије највећи број гласова.


МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА


ЧЛАН 31.

Основни извор прихода за финансирање активности СОР „Техноарт Београд“ је чланарина.

Висину и начин плаћања чланарине утврђује Скупштина.

ЧЛАН 32.

СОР „Техноарт Београд“, ради прибављања додатних средстава за финансирање рада и активности, може се бавити предузетничком (оснивати и откупљивати делове предузећа и других Правних лица) и маркетиншком активношћу.

СОР „Техноарт Београд“ може остваривати приход и од камата, донација, поклона, прилога, легата и других извора.

ЧЛАН 33.

СОР „Техноарт Београд“ формира Фонд солидарности и Задругу (посебно удружење у свом оквиру), а може имати и друге фондове.

По обезбеђењу средстава за финансирање основних активности на остваривању улоге СОР „Техноарт Београд“, вишак средстава од чланарине и других извора прихода (од непокретности на Копаонику и Бару; кроз облик коришћења за накнаду и кроз инвестирање) усмерава се за потребе Фонда солидарности и Задруге.

СОР „Техноарт Београд“, одлукама о формирању Фонда солидарности и Задруге регулише начин коришћења и управљања тим средствима.


ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


ЧЛАН 34.

СОР „Техноарт Београд“ има својство правног лица.

СОР „Техноарт Београд“ има свој печат и жиро рачун.

ЧЛАН 35.

Измене и допуне Статута врши СОР „Техноарт Београд“.

 

Београд, 29. 08. 2008. године